MTQ48 – badanie siły i odporności psychicznej

Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wskazują, że odporność psychiczna stanowi klucz do sukcesu. To cecha osobowości, która odpowiada aż za 25% różnic w efektywności działania. Determinuje ona w znacznym stopniu sposób, w jaki reagujemy na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. Badania pokazały, że odporność psychiczna koreluje z uzyskiwaniem wyników, stopniem odczuwania dobrostanu, pozytywnym podejściem i aspiracjami. W dużym stopniu wpływa ona na skuteczność naszego działania (nie tylko na poziomie realizacji zadań, również zachowania równowagi emocjonalnej) oraz wpływ, jaki wywieramy swoją postawą na innych.


Odporność psychiczna to umiejętność radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami,
ze zmianą i zdolność powrotu do równowagi emocjonalnej po zetknięciu się z czynnikami stresogennymi.

Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębnili 4 główne czynniki odporności psychicznej, składające się na Model 4C.

A. Wyzwanie (Challenge) – ta skala mierzy, na ile osoba jest w stanie dostrzec w wyzwaniu szansę, a na ile problemy lub zagrożenie. Są osoby, które zazwyczaj aktywnie poszukują takich okazji do samorozwoju, podczas gdy inne mają skłonność do unikania wyzwań ze strachu przed porażką lub z niechęci do wysiłku.

B. Zaangażowanie (Commitment) – ta skala ta pokazuje, na ile dana osoba jest w stanie wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania. Niektórzy łatwo się rozpraszają, szybko się nudzą lub kierują uwagę na coś innego, podczas gdy inni wykazują większą wytrwałość.

C. Kontrola/poczucie wpływu (Control) – ta skala odzwierciedla stopień, w jakim osoba – wedle własnego odczucia – steruje swoim życiem. Niektóre osoby są przekonane, że potrafią wywierać znaczący wpływ na swoje środowisko pracy, że mogą coś zmienić. Inne z kolei czują, że to, co się dzieje wokół, jest poza ich osobistą kontrolą i że nie są w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu ani na siebie, ani na innych. Skala kontroli składa się z dwóch podskal:

 • Poczucie wpływu na własne życie – to miara tego, na ile osoba jest przekonana, że ma kontrolę nad swoim życiem, poczucie, że uda jej się zrealizować plany i dokonać zmian.
 • Umiejętność zarządzania emocjami – to miara tego, na ile osoba kontroluje swoje lęki i emocje oraz w jakim stopniu ujawnia innym swoje stany emocjonalne.

D. Pewność siebie (Confidence) – skala ta odzwierciedla, na ile osoba potrafi przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego, bez spuszczania głowy i utraty opanowania, a nawet umacnia się w przekonaniu, że powinna dalej robić to, co robi. Są osoby, które niepowodzenia wytrącają z równowagi, osłabiających ich wiarę w siebie. Skala pewności siebie składa się z dwóch podskal:

 • Wiara we własne umiejętności – to miara wiary osoby, że ma odpowiedni „aparat intelektualny” (wiedzę, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie), aby podjąć się konkretnego zadania lub działania i je ukończyć, nawet jeśli będzie to dla niej pod jakimś względem trudne.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – to miara, na ile osoba jest asertywna, śmiała w sytuacjach towarzyskich, mniej zależna od zewnętrznych ocen, optymistycznie podchodząca do życia, odporna na krytykę i nieprzychylne uwagi, umiejąca przekonująco prezentować swój punkt widzenia i trwania przy własnym zdaniu, gdy wie, że ma rację.

Model ten ma powszechne zastosowanie w takich dziedzinach, jak biznes, edukacja, zdrowie, sport i usługi społeczne.

Dlaczego siła i odporność psychiczna są ważne?

Ponad 50 lat badań naukowych pokazało, że odporność psychiczna jest kluczowa, jeśli chcemy osiągać sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Wpływa ona na wyniki w szkole i pracy, na zdrowie psychiczne i fizyczne, na jakość relacji, nawet na uzyskiwane wynagrodzenie.

Osoby silne i odporne psychicznie:

 • Mają dobre zdanie o sobie i zaufanie do swoich umiejętności.
 • Wyznaczają sobie cele i wytrwale dążą do ich realizacji, nie zrażając się przeszkodami.
 • Prezentują naturalną pewność siebie.
 • Dobrze odnajdują się w otoczeniu ludzi (nawet mniej sobie znanych).
 • Czują się sprawcze (to, co dzieje się w ich życiu zależy od nich).
 • Osiągają lepsze wyniki i sukcesy w życiu osobistym i biznesie.

Czy odporność psychiczną można rozwijać?

Odporność psychiczna jest uważana za cechę osobowości, uwarunkowaną genetycznie, aczkolwiek możemy ją modyfikować poprzez doświadczenie oraz wykształcone pozytywne wzorce zachowań i nawyki. Siła i odporność psychiczna nie jest stała, stąd możemy ją rozwijać praktycznie w każdym wieku. Badania z obszaru epigentyki oraz neuroplastyczności mózgu wskazują na to, że siła i odporność psychiczna nie jest stała, pewne czynniki mogą ją osłabiać, a inne wzmacniać. Jednym ze sposobów jej rozwoju jest trening psychologiczny (badania m.in. Crust i Azadi, 2010; Thomas, Murphy i Hardy, 1999).


Jak zbadać siłę i odporność psychiczną?

Czynniki składające się na opisane wyżej Model 4C możesz zbadać za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire), który składa się z 48 pytań. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International.

Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci rozbudowanego raportu ze wskazówkami rozwojowymi przedstawię Ci podczas spotkania (sesja informacji zwrotnej).

W jaki sposób realizowane jest badanie:

 • Etap I: zgłoszenie on-line
 • Etap II: przeprowadzenie badania on-line
 • Etap III: spotkanie, przekazanie raportu z omówieniem wyników i wskazówek rozwojowych (60 min.)

Twoja inwestycja w siebie:    

 • Badanie, raport i spotkanie osobiste w gabinecie w Warszawie (Ursynów, Mokotów): 300
 • Badanie, raport i spotkanie przez telefon/Skype: 250 zł

Korzyści z udziału w badaniu MTQ48:

 • Określenie poziomu odporności psychicznej pod kątem podejmowania działań w sytuacji niepewności/zmiany
 • Uświadomienie sobie mocnych stron
 • Zidentyfikowanie cech utrudniających możliwość osiągnięcia sukcesu
 • Otrzymanie konkretnych wskazówek na temat rozwoju słabszych obszarów
 • Zadbanie o profilaktykę wypalenia zawodowego
 • Wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych
 • Optymalizacja czasu i środków przeznaczonych na własny rozwój

Dzięki wynikom otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty.

MTQ48 ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej, w rekrutacji oraz coachingu.

Jestem licencjonowanym konsultantem MTQ48, przeszkolonym w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.


Aby umówić się na badanie, wypełnij formularz:

Twoje imię
Twój e-mail
Twój telefon
Preferowana forma konsultacji (telefon*, Skype*, spotkanie osobiste na terenie Warszawy)
* połączenie na Twój koszt
Wiadomość

Skąd dowiedziałaś się o mnie

 

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Coach ICF PCC, Team Coach, Mentor Coach ICF
Konsultant HR, Senior Asesor AC/DC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl

 

* Informacje zawarte na tej stronie pochodzą bezpośrednio z materiałów AQR International.