Assessment i Development Center

Assessment Center (Centrum Oceny) i Development Center (Centrum Rozwoju) to wielowymiarowa metoda oceny potencjału kandydatów do pracy/pracowników w odniesieniu do kompetencji istotnych z punktu widzenia wymagań stawianych na konkretnym stanowisku lub poziomie stanowisk. Najczęściej stosowana jest w odniesieniu do stanowisk menedżerskich oraz sprzedażowych, jak również przy doborze do programów dla Talentów.

Metoda Assessment/Development Center daje najpełniejszy obraz predyspozycji zawodowych i jest stosowana w przypadku:

 • rekrutacji
 • programu awansów wewnętrznych
 • programu rozwoju talentów
 • określania kierunków rozwoju pracowników
 • tworzenia ścieżek karier
 • planowania potrzeb szkoleniowych

Istota Assessment/Development Center polega na tym, że podczas spotkania (sesji) uczestnicy wykonują odpowiednio dobrane zadania, podczas których ich postawa i zachowanie są obserwowane przez doświadczonych oceniających (Asesorów). Na podstawie zebranych informacji Asesorzy dokonują obiektywnej oceny ich potencjału, biorąc pod uwagę określone wcześniej kompetencje. Następnie Asesorzy opracowują indywidualne raporty dla każdego z Uczestników/działu HR, zawierające zarówno oceny, interpretację wyników oraz wskazówki rozwojowe. Na życzenie dział HR możliwe jest też przygotowanie rekomendacji, ze wskazaniem szans biznesowych w odniesieniu do konkretnego stanowiska oraz obszarów ryzyka.

Korzyści z zastosowania Assessment/Development Center

Korzyści dla uczestników

 • obiektywizm oceny (Asesorem jest osoba niebędąca pracownikiem firmy)
 • wzrost samoświadomości własnego potencjału zawodowego
 • otrzymanie indywidualnej informacji zwrotnej na temat prezentowanych zachowań z odniesieniem do mocnych stron i obszarów do dalszego rozwoju
 • sformułowanie planu rozwoju wybranych kompetencji

Korzyści dla firmy

 • podjęcie lepszych decyzji kadrowych dotyczących zatrudnienia lub awansów poziomych i pionowych (minimalizacja ryzyka i niepotrzebnych kosztów błędnych decyzji)
 • posiadanie informacji na temat mocnych stron oraz obszarów do rozwoju pracowników – działanie wspierające realizację bieżących i przyszłych celów biznesowych
 • zwiększenie efektywności zarządzania pracownikami
 • bardziej trafny dobór programów szkoleniowych pod kątem zdiagnozowanych luk kompetencyjnych
 • możliwość zaplanowania rozwoju zawodowego pracowników

Etapy realizacji Assessment/Development Center:

 • Etap I – Zdefiniowanie zestawu kompetencji i opracowanie wskaźników zachowań
 • Etap II – Dobór narzędzi/zadań
 • Etap III – Opracowanie komunikacji
 • Etap IV – Przeprowadzenie sesji indywidualnej lub grupowej
 • Etap V – Opracowanie raportów indywidualnych
 • Etap VI – Przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom

Sesje Assessment i Development Center prowadzę wspólnie z doświadczonymi Asesorami (psychologami oraz praktykami biznesu).

Koszt Assessment/Development Center ustalam indywidualnie, a ofertę przygotowuję pod omówione wcześniej potrzeby firmy. W celu otrzymania szczegółowych informacji i oferty dla firmy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

 

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl