Akademia świadomego Lidera

 

„Jeśli Twoje działania inspirują innych do marzeń, uczenia się więcej, robienia więcej
i stania się kimś więcej, jesteś liderem”
John Quincy Adams

W swojej pracy bardzo często zauważam, że na kształtowanie kultury organizacyjnej, która wspierałaby strategię i tworzyła pożądany wizerunek pracodawcy, największy wpływ mają menedżerowie i liderzy. To od ich postawy i prezentowanych zachowań zależy zaangażowanie i uzyskiwane przez zespół wyniki. Niezależnie od tego, co firma wpisze w swój kodeks etyczny, czy zestaw wartości, pracownicy i tak często naśladują swojego przełożonego. Z tego względu tak ważne jest wypracowanie stylu przywództwa, który będzie wspierał realizację strategii firmy i zarazem będzie spójny z tym, co chce prezentować kadra menedżerska (zarówno w odniesieniu do wyników, jak i podejścia do pracowników).

Rozwój umiejętności przywódczych wymaga połączenia świadomego rozwoju z doświadczeniem. Liderzy bazujący wyłącznie na doświadczeniu – czynią postępy wolniej i nie zawsze we właściwym kierunku. Przywództwo to przywilej, na który trzeba stale pracować. To praca z ludźmi i dla ludzi, a to dopiero przekłada się na wyniki.

„Akademia świadomego Lidera” to indywidualny, spersonalizowany program rozwoju kompetencji liderskich. Dedykowany jest osobom, które chcą rozwinąć styl zarządzania w kierunku bardziej dojrzałego, świadomego i inspirującego.

Spotkania realizowane są metodą coachingu. Udział w Programie daje możliwość przedyskutowania ważnych kwestii zawodowych, które Uczestnik chce rozwinąć/zmienić z Coachem, który pomaga mu poszerzyć samoświadomość, zwrócić uwagę na kontekst działania, a poprzez pogłębioną refleksję znaleźć najlepsze rozwiązania dla omawianych sytuacji i podtrzymać motywację do ich wdrożenia.

Kluczowe założenia:
 • Program „Akademia świadomego Lidera” jest personalizowany, tzn. dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestnika. To on (wspólnie z przełożonym, reprezentantem HR i przy wsparciu Coacha) ustala nadrzędny cel udziału w Programie.
 • Jest to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Dzięki temu stale jest podtrzymywana motywacja Uczestnika i udzielane przez Coacha wsparcie (co w procesie zmiany ma kluczowe znaczenie).
 • Warunkiem przystąpienia do Programu jest chęć i wola wzięcia w nim udziału przez Uczestnika, a także wzajemna akceptacja Uczestnika i Coacha.
 • Program skoncentrowany jest finalnie na rozwiązaniach i osiągnięciu ustalonego przed rozpoczęciem spotkań celu.
Najczęściej omawiane tematy spotkań indywidualnych:
 • Menedżer, Lider i Przedsiębiorca w odniesieniu do wyzwań organizacji
 • Tożsamość, zachowania i dążenia świadomego Lidera
 • Ego i ambicja a pokora i empatia
 • Wartości osobiste i ich przełożenie na funkcjonowanie zawodowe
 • Style zachowań pracowników w oparciu o model DISC, mapowanie zespołu
 • Angażowanie i inspirowanie pracowników
 • Budowanie relacji w zespole opartych na zaufaniu
 • Prowadzenie rozmów coachingowych z pracownikami
 • Aktywne słuchanie z zaciekawieniem (rozmowa a dialog)
 • Stwarzanie przestrzeni do rozwoju pracowników i aktywne dbanie o to
 • Radzenie sobie z wyzwaniami i określenie jakości swojego zaangażowania
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wzmocnienie odporności psychicznej
 • Zarządzanie energią osobistą
 • Budowanie marki osobistej

„Jeśli myślisz, że przewodzisz, ale nikt za Tobą nie podąża, to znaczy, że tylko sobie spacerujesz”

W ramach Programu pracujemy nie tylko na poziomie „CO” robi/nie robi Uczestnik (działanie i efekt), co nawet bardziej „JAKIE PODEJŚCIE” do omawianego zagadnienia będzie właściwe, biorąc pod uwagę szerszy kontekst i znaczenie.

Korzyści z udziału w Programie:
 • Świadome współtworzenie organizacji, w której warto pracować.
 • Kierowanie swojej energii, uwagi i zaangażowania we właściwy sposób i we właściwe działania.
 • Pogłębienie samoświadomości i znaczenia osobistego wpływu na innych.
 • Przejście przez transformację osobistą w kierunku dojrzałego podejścia – do siebie, innych, biznesu i świata.
 • Rozwinięcie umiejętności budowania dobrych i trwałych relacji, które przekładają się na zaangażowanie pracowników i uzyskiwane wyniki.
 • Bardziej higieniczne radzenie sobie z emocjami.
 • Uświadomienie sobie znaczenia regularnej autorefleksji i jej przełożenia na skuteczność działania.

Liczba spotkań indywidualnych zależy od zdefiniowanych potrzeb. Zwykle jest to 6-10 sesji po 90 min. każda.

Spotkania osobiste odbywają się w siedzibie firmy Klienta; lub w gabinecie, z którego korzystam w Warszawie. Pracuję także on-line.

Jak realizowany jest Program?

Realizację Programu poprzedzam:

 • spotkaniem ze Sponsorem procesu (HR, Przełożony Uczestnika) – zależy mi na weryfikacji przesłanek wyboru Programu jako metody rozwojowej pod kątem zarysowanego celu, przedstawieniu proponowanego przeze mnie podejścia oraz sposobu pracy, jak również omówieniu warunków wstępnych możliwej współpracy.
 • spotkaniem z potencjalnym Uczestnikiem – ważne tu jest wzajemne poznanie, przedstawienie Programu, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestnika, gotowości do pracy rozwojowej, zorientowanie się co do możliwości współpracy (na poziomie relacyjnym oraz zadaniowym).
 • spotkaniem trójstronnym z Uczestnikiem oraz Sponsorem (najczęściej Przełożony Uczestnik, ew. HR) – na tym etapie chodzi o ustalenie zasad współpracy, wzajemnych oczekiwań, celu Programu oraz tzw. miar sukcesu.

Przed rozpoczęciem Programu rekomenduję wypełnienie Kwestionariusza MTQ48 (badającego poziom odporności psychicznej) i/lub Kwestionariusza ILM72 (badającego styl przywództwa) – tam, gdzie to ma zastosowanie pod kątem ustalonego celu rozwojowego.

Program kończy się podsumowaniem jego efektów podczas spotkania trójstronnego z Uczestnikiem oraz Sponsorem.

Ofertę dla firm przygotowuję po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwanymi rezultatami współpracy. W celu otrzymania oferty, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl

      

Powiązane artykuły: