Coaching zespołu – team coaching

„Dzięki talentowi wygrywa się mecz.
Ale to praca zespołowa przynosi zwycięstwo w mistrzostwach”
Michael Jordan

Aby osiągać dobre wyniki, zespół potrzebuje jasno wyznaczonego kierunku, zaangażowania, motywacji, optymalnej dynamiki pracy i wspierających relacji. Zdarza się, że członkowie zespołu prezentują zachowania, które nie zawsze sprzyjają współpracy, odpowiedzialności za efekty, czy kreatywności w rozwiązywaniu problemów. To sytuacja, którą warto rozpracować podczas coachingu zespołu (team coachingu).

Czym jest coaching zespołu (team coaching):

Coaching zespołu jest procesem rozwojowym, w którym bierze udział cały zespół oraz przełożony. To skuteczna metoda pracy, której finalnym rezultatem jest podniesienie zaangażowania i efektywności zespołowej – na poziomie interpersonalnym i zadaniowym.

Celem procesu jest lepsze porozumiewanie się między pracownikami poprzez kształtowanie pozytywnych nawyków, a także dbałość o sposób komunikacji (intencja-przekaz werbalny-przekaz niewerbalny-emocje-odbiór przez rozmówcę). Uczestnicy praktykują pozytywną komunikację, czyli taką, która nie narusza sfery osobistej i samooceny drugiej osoby. Uczą się też bieżącej analizy potencjalnych źródeł nieporozumień i podejmowania działań w celu ich wyeliminowania w przyszłości.

Podmiotem działania są członkowie zespołu jako jednostki, relacje miedzy nimi, a także zespół jako całość. Praca coachingowa odbywa się na poziomie wzajemnych relacji, komunikacji, zaufania i emocji. W ten sposób udaje się nie tylko wyjaśnić sytuację i zadbać o sprzyjającą pracy atmosferę, ale również zbudować zaufanie i wypracować kodeks honorowy, czyli zbiór wartości i zasad, jakimi pracownicy chcą się kierować we współpracy ze sobą. Praca w tym obszarze stanowi fundament do angażowania się przez cały zespół w osiąganie wyników.

Co odróżnia coaching zespołu od szkolenia:
Szkolenie Coaching zespołu
Uczestnikami mogą być osoby z różnych obszarów i poziomów w organizacji Uczestnikami są wszyscy członkowie zespołu oraz przełożony
Trener występuje w roli nauczyciela Coach występuje w roli towarzysza/partnera w procesie zmiany
Cel wyznacza szef/firma w oparciu o badanie potrzeb każdego Uczestnika Cel wyznacza zespół w oparciu o diagnozę (audyt) sytuacji i relacji między członkami zespołu
Pogram merytoryczny i zakres ćwiczeń jest z góry ustalony i konkretny Zakres tematyczny spotkań i program podąża za bieżącymi potrzebami zespołu (współtworzenie)
Rozwiązania są proponowane przez Trenera i ćwiczone przez Uczestników Rozwiązania wypracowują członkowie zespołu i są efektem ich wspólnej pracy, co zwiększa odpowiedzialność za wdrożenie i rezultaty
Efektem jest nabywanie nowej wiedzy i rozwój umiejętności Efektem jest wygenerowanie sposobów na bardziej skuteczne współdziałanie na poziomie zadaniowym i relacyjnym w zespole
Wydarzenie jednorazowe, czego ryzykiem może być trudność w implementacji nowej wiedzy/umiejętności w pracy Proces jest rozłożony w czasie, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań.
W jakich sytuacjach warto sięgnąć po coaching zespołu:
 • Spadek motywacji i zaangażowania pracowników
 • Osiąganie przez pracowników i zespół niesatysfakcjonujących wyników
 • Konflikt w zespole między pracownikami
 • Konflikt w zespole wobec przełożonego
 • Potrzeba zmierzenia się z nowymi wyzwaniami biznesowymi i zmiana zasad/reguł współpracy
 • Tworzenie się nowego zespołu np. projektowego – team coaching przyspiesza proces wzajemnego poznania się i wypracowania zasad efektywnej współpracy
Jakie są korzyści z udziału w coachingu zespołu:
 • Wypracowanie wspólnych wartości zapewniających realizację „strategii sukcesu”
 • Zwiększenie identyfikowania się pracowników z celami zespołu
 • Wzmocnienie motywacji do działania i zaangażowania
 • Podniesienie efektywności i wyników
 • Zrozumienie wzajemnych zachowań i wzmocnienie pracowników jako członków zespołu
 • Wypracowanie zasad efektywnej współpracy i wzajemnego wsparcia w obrębie zespołu.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z konfliktami (z empatią i dbałością o obecne i przyszłe relacje)
 • Szybsze osiągnięcie optymalnego poziomu działania
Jaka jest moja rola jako Coacha zespołu (Team Coacha):

Jako Coach prowadzący team coaching proponuję strukturę procesu i spotkań w oparciu o zidentyfikowane wcześniej potrzeby, facylituję i moderuję rozmowy, aktywnie wspieram oraz dbam o konstruktywny dialog. Zadaję pytania, dzielę się swoimi obserwacjami, skłaniam do przemyślenia istotnych kwestii dla zespołu oraz każdego z jego członków. Towarzyszę w procesie budowania nowej świadomości i finalnie wypracowania optymalnych dla zespołu rozwiązań, sposobu działania i komunikacji między pracownikami.

 

Jak realizowany jest team coaching:

Etap I – Badanie potrzeb

Omówienie sytuacji zespołu podczas spotkania trójstronnego z przełożonym zespołu i reprezentantem HR. Przyjrzenie się mocnym stronom zespołu jako całości oraz obszarom do rozwoju. Weryfikacja wyzwań stojących przed zespołem i ograniczeń, jakie występują.

Etap II – Komunikacja do zespołu

Zaproszenie członków zespołu do udziału w coachingu, przedstawienie idei i zasad tej metody rozwoju. W efekcie zespół podejmuje decyzję, czy chce wziąć udział w procesie.

Etap III – Diagnoza sytuacji zespołu

Zebranie informacji na temat potrzeb, sposobu pracy, postaw, przekonań i motywów każdego z pracowników, weryfikacja gotowości do wspólnej pracy coachingowej – w ramach spotkań indywidualnych lub ankiety.

Spotkanie z przełożonym zespołu i przekazanie zbiorczej informacji zwrotnej (anonimowo) na temat wyniku diagnozy. Ustalenie celu na proces coachingowy.

Etap IV – Zaprojektowanie procesu

Rozpisanie propozycji procesu coachingowego z koncentracją na obszarach, które mają największe znaczenie dla zespołu.

Etap V – Realizacja sesji coachingowych

Coaching zespołu składa się najczęściej z ok. 4 całodziennych sesji (6-8 godzin) zespołowych. Odbywają się one w odstępie 4 tygodni. Pomiędzy sesjami członkowie zespołu wykonują ustalone zadania.

Najczęściej coaching zespołu uzupełniony jest indywidualnym procesem coachingowym z przełożonym zespołu – ok. 6 spotkań.

Etap VI – Podsumowanie efektów

Proces kończy się podsumowaniem efektów podczas spotkania trójstronnego. Następuje przekazanie wniosków rozwojowych osobom zlecającym coaching zespołu.

     

 

W celu otrzymania szczegółowych informacji i oferty dla firmy, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Coaching zespołu pomaga stworzyć i zadbać o środowisko, w którym pracownicy czują się dobrze, są zaangażowani, dostrzegają sens swojej pracy i dzięki temu z chęcią przyczyniają się do sukcesu osobistego i organizacji, w której pracują.

 

Zapraszam do kontaktu:
Marta Jagodzińska
Konsultant HR, Coach ICF PCC, Psycholog
tel. +48 600 245 200
e-mail: kontakt@martajagodzinska.pl

      

 

Powiązane artykuły: